Chống tham nhũng - cuộc chiến không ngừng nghỉ

Công tác kiểm tra, giám sát tại cấp ủy tổ chức Đảng phải được chấn chỉnh nghiêm minh, để không có một kẽ hở nào cho hành vi tiêu cực tham nhũng có cơ hội ẩn náu...

Công tác kiểm tra, giám sát tại cấp ủy tổ chức Đảng phải được chấn chỉnh nghiêm minh, để không có một kẽ hở nào cho hành vi tiêu cực tham nhũng có cơ hội ẩn náu...