Kiến nghị mở rộng Luật Nghĩa vụ quân sự để công dân nữ tham gia

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị mở rộng Luật Nghĩa vụ quân sự để công dân nữ tham gia.

Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị mở rộng Luật Nghĩa vụ quân sự tạo điều kiện cho đối tượng là nữ tham gia thi hành nghĩa vụ quân sự hằng năm.

Trong thời bình công dân nữ không phải thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ như công nam

Về kiến nghị nêu trên, Bộ Quốc phòng cho biết, Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016; theo đó tại Điều 6 Luật NVQS năm 2015 quy định:

“1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.

2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ”.

Như vậy, trong thời bình công dân nữ không phải thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ như công nam; theo đó, công dân nữ được gọi nhập ngũ khi Quân đội có yêu cầu và công dân tự nguyện.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng của từng lực lượng, đơn vị, hằng năm Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định gọi nhập ngũ đối với công dân nữ, tuy nhiên do đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng việc tuyển chọn và gọi công dân nữ nhập ngũ rất hạn chế (khoảng 0,25%) để bố trí vào một số vị trí phù hợp nhu cầu sử dụng của đơn vị.

Mặt khác, sau khi hết thời gian phục vụ tại ngũ theo quy định hiện nay (24 tháng), số nữ quân nhân được xem xét tuyển chọn sang quân nhân chuyên nghiệp và phục vụ lâu dài trong Quân đội, nên nếu chỉ tuyển chọn và gọi nhập ngũ đối với công dân nữ sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ giải quyết xuất ngũ là không phù hợp.

Trên cơ sở báo cáo kết quả sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 (giai đoạn 2016-2021) và thực tiễn 02 năm 2022, 2023 vừa qua, Bộ Quốc phòng đã và đang chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật NVQS năm 2015 theo chương trình soạn thảo luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; đồng thời rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật NVQS, theo đó các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện sẽ được sửa đổi sửa đổi, bổ sung phù hợp bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện.

...
  • Tags: