Thanh Hoá: Quyết liệt thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện các dự án đầu tư công từ các nguồn vốn được bố trí của năm 2024; đồng thời, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của năm để đề ra biện pháp, giải pháp thực hiện sát với tình hình thực tế đảm bảo nhanh, đồng bộ, đúng quy định và có hiệu quả.
Ảnh minh họa - TL

Năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giao là 12.780,458 tỷ đồng. Trong đó, vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 647,679 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 17,116 tỷ đồng. Đến ngày 09/5/2024, toàn tỉnh đã giải ngân được 3.648,214 tỉ đồng vốn đầu tư công, bằng 28,4% kế hoạch; đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân vốn; có 12 chủ đầu tư, địa phương giải ngân đạt từ 50% kế hoạch vốn trở lên. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 501,139 tỉ đồng vốn năm 2024 do tỉnh quản lý chưa được giao kế hoạch chi tiết đến danh mục và mức vốn của từng dự án; một số nguồn vốn giải ngân rất chậm so với kế hoạch, như: Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (mới đạt 0,8%), vốn nước ngoài (đạt 0,9%), vốn 03 Chương trình MTQG (đạt 25,3%); có 19/48 chủ đầu tư, đơn vị giải ngân dưới mức trung bình toàn tỉnh; 19 dự án đã hoàn thành được giao kế hoạch vốn năm 2024 để thanh toán theo quyết toán được duyệt, thanh toán khối lượng hoàn thành vẫn chưa giải ngân hết vốn; còn 24 dự án có thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025 nhưng vẫn chưa được phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật).

Để phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đạt 100% kế hoạch trước ngày 31/12/2024, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND “Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh”. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2024; tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị thực hiện thi công “3 ca, 4 kíp” đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 chương trình MTQG, vốn nước ngoài, các dự án trọng điểm, dự án thuộc tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt 24 dự án chưa được phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) trước ngày 30/7/2024; trong đó, 02 dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để trình phân bổ kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án tại Kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc, giám sát các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn năm 2024...

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đầu tư đạt 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2024. Mỗi tổ công tác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của các đơn vị. Mỗi Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo, cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu của các dự án; tổ chức kiểm tra thực tế tình hình thực hiện, giải ngân các dự án để phục vụ việc đánh giá, đề xuất các giải pháp trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Việc bố trí nguồn vốn khoa học, hợp lý không chỉ thúc đẩy quá trình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn mà còn góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư lớn vào các khu công nghiệp, khu du lịch; nâng cao năng lực vận tải, lưu thông hàng hóa và giao lưu kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh./.

Hải Nam

...
  • Tags: