Thống nhất cách thức thực hiện khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 2635/VPCP-KSTT về việc báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), phương án đơn giản hóa về thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ.

Văn bản số 2635/VPCP-KSTT nêu rõ: Xét Báo cáo số 155/BC-TCT ngày 29/3/2024 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ rà soát văn bản QPPL về kết quả rà soát, điều chỉnh phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý văn bản QPPL về TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư đã giao tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ giai đoạn 2017-2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Để triển khai có hiệu quả báo cáo nêu trên, yêu cầu các bộ, cơ quan cần chủ động khẩn trương thực hiện việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản QPPL đã rà soát, thống nhất nội dung, lộ trình thực hiện đã được giao tại Báo cáo về kết quả rà soát văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án 06 (Báo cáo số 334/BC-TCT ngày 19/10/2023) và Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh phương án đơn giản hóa, trình xử lý văn bản QPPL quy định về TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư (Báo cáo số số 155/BC-TCT ngày 29/3/2024) của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ rà soát văn bản QPPL.

Tổ Công tác triển khai Đề án 06 chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL và Văn phòng Chính phủ theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình xử lý các văn bản cùng với việc triển khai tổng thể các nhiệm vụ triển khai Đề án 06.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện văn bản QPPL có liên quan đến đảm bảo cơ sở pháp lý, thống nhất cách thức thực hiện khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng tài liệu hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện TTHC qua 03 phương thức (trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính) trong quá trình nghiên cứu, xây dựng tài liệu mẫu về Bộ phận Một cửa bảo đảm việc thống nhất trong việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp, kê khai thông tin tại các biểu mẫu, tờ khai phù hợp với từng phương thức thực hiện và hiện trạng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, cơ quan trong việc đề xuất văn bản đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lưu ý các vấn đề cần xử lý tại các văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án 06 trong quá trình tổ chức thẩm định các dự thảo văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL.

Văn phòng Chính phủ tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan trong việc đề xuất văn bản cần xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng Chương trình công tác của Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện bảo đảm đúng Chương trình công tác đề ra./.

Duy Thái

...
  • Tags: