Viện Chính sách pháp luật và Quản lý tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trong Chương trình 585, Viện Chính sách pháp luật và Quản lý tổ chức thành công lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tại tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng đã thu hút sự tham gia của hơn 80 đại biểu là cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thực hiện giảng dạy lớp bồi dưỡng là TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích - Trường ĐH Luật Hà Nội và ThS Hoàng Minh Chiến – Trường ĐH Luật Hà Nội.
Tại lớp bồi dưỡng, giảng viên đã triển khai các nội dung sau:
- Tổng quan các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
+ Về Luật Doanh nghiệp
+ Về Luật Đầu tư
- Thực trạng thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư hiện nay
+ Thực trạng áp dụng các quy định của Luật Doanh nghiệp trong thành lập, quản lý, giải thể doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
+ Nhà đầu tư nước ngoài với thủ tục xin phép đầu tư vào Việt Nam
+ Doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam với quá trình thực hiện đầu tư ra nước ngoài
- Điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật của doanh nghiệp
+ Quản lý nhà nước về FDI
+ Quy định về bảo đảm đầu tư
- Những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
+ Những chống chéo còn tồn tại giữa Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư
+ Khoảng cách giữa luật và thực tế thực hiện thủ tục hành chính
- Vấn đề bảo vệ quyền lợi của chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư
- Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện luật doanh nghiệp và luật đầu tư
- Các điểm mới được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020.
Trên cơ sở thuyết trình của chuyên gia, sự trao đổi giữa đại biểu dự lớp và chuyên gia, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến và câu hỏi xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đã được chuyên gia tiếp thu, giải đáp tất cả các câu hỏi bằng kiến thức chuyên môn và các ví dụ thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp.

PV