Xây dựng Đề án hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh dân tộc thiểu số

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 13/4/2023 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016 – 2021.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật đối với các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tại Báo cáo số 458/BC-HĐDT15 ngày 16/6/2022, qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Xây dựng Đề án hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh dân tộc thiểu số

Quyết định phân công Ủy ban Dân tộc khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN), trong đó có chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, trẻ em nhà trẻ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); con hộ nghèo tại các cơ sở giáo dục mầm non vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 6/2023.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan:

- Xây dựng Nghị định quy định chính sách cho học sinh, học viên ở vùng DTTS và MN, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và cơ sở giáo dục có học sinh hưởng chính sách (thay thế Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong đó nghiên cứu bổ sung đối tượng được hưởng chính sách là học viên, học sinh học chương trình THCS và THPT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên; hoàn thành trong tháng 12/2023.

- Xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn dạy học tiếng Việt cho học sinh vùng đồng bào DTTS và MN trước khi vào lớp 1 và nội dung "Chuẩn bị Tiếng Việt cho học sinh vùng DTTS trước khi vào lớp 1" theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 28 Luật Giáo dục năm 2019; hoàn thành trong tháng 8/2023.

- Xây dựng, ban hành Thông tư về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú (thay thế Thông tư số 24/2010/TT- BGDĐT ngày 2/8/2010, Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015 và Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/1/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 61 Luật Giáo dục năm 2019; hoàn thành trong tháng 9/2023.

- Xây dựng, ban hành Thông tư về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội; hoàn thành trong tháng 10/2023.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 vào thời điểm phù hợp; trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 7 và điểm a, b khoản 1 Điều 25 Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ theo kiến nghị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, báo cáo Chính phủ trong tháng 6/2025.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, xây dựng văn bản hướng dẫn về mô hình quản lý di tích quốc gia đặc biệt trong quá trình xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết Luật theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) năm 2020.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai Đề án "Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn" được phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 3/5/2017; trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2025.

Xây dựng chính sách thu hút, sử dụng người có tài

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Nghị định về cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng người có tài trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập sau khi Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong đó nghiên cứu nội dung liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức người đồng bào DTTS, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) năm 2020.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong quá trình xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, báo cáo cấp có thẩm quyền theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) năm 2020.

Trần Văn Hải 

...
  • Tags: