Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Thứ 4, 05/05/2021 07:05 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá Thể thao – Du lịch (VHTTDL) vừa có Quyết định số 1458/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Kế hoạch được ban hành, với mục đích tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên phạm vi cả nước; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác xử lý vi phạm hành chính; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc hoàn thiện thể chế, xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời. Từ đó tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Ảnh minh hoạ

Bộ VHTTDL triển khai kế hoạch gồm các nội dung: Tổ chức Hội thảo chuyên đề theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật; Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật; Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính; Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Diệp Anh