Giới thiệu về Viện Chính Sách, Pháp luật và Quản lý

Thứ 6, 09/07/2021 15:07 (GMT+7)

Trụ sở làm việc của Viện Chính sách Pháp luật và Quản lý (Tầng 8 Cung Trí thức TP)

Tầm nhìn:

Cải thiện và nâng cao năng lực, nhân thức, hiểu biết của cá nhân, tổ chức về chính sách, pháp luật, nhằm hoạch định và thực thi hiệu quả chính sách, pháp luật, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Sứ mệnh:

Tập hợp và liên kết các nhà khoa học, quản lý, nhà hoạt động thực tiễn có uy tín trong các lĩnh vực, các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ tiến hành nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, phản biện, vận động chính sách nâng cao lợi ích kinh tế xã hội, chất lượng cuộc sống và công bằng cho cá nhân và tổ chức.

1. Nghiên cứu:

- Tiến hành các nghiên cứu độc lập, hợp tác nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài liên quan đến chính sách, pháp luật với các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp.

2. Tuyên truyền phổ biến kiến thức:

- Xuất bản tạp chí thông tin khoa học và thực tiễn (tạp chí in và tạp chí điện tử) theo Luật Báo chí về chính sách, pháp luật  và quản lý gắn với sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước.

- Tuyên truyền và phổ biến kiến thức bằng các hình thức xuất bản sách, chuyên đề, thông tin khoa học; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chính sách, pháp luật và quản lý.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm biểu dương các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.

3. Đào tạo:

Viện thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ, nâng cao năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong các lĩnh vực khác nhau. Liên kết các đơn vị tổ chức các khóa, lớp đào tạo theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

4. Tư vấn chính sách pháp luật:

- Tư vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.

- Tư vấn chiến lược cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân về chính sách và pháp luật liên quan. Tư vấn cho các dự án, chương trình, đề tài về tiếp nhận và triển khai hiệu quả.

5. Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với các cơ quan chính phủ và phi chính phủ các nước, các trường đại học, các Viện, các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp và tập đoàn trên thế giới trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tư vấn...

Viện Chính sách Pháp luật và Quản lý