Phổ biến Luật Tiếp cận thông tin

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 cũng quy định, nghĩa vụ của công dân là không được làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Pháp luật Việt Nam quy định mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin của công dân phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng - an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 cũng quy định, nghĩa vụ của công dân là không được làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Để tìm hiểu rõ hơn về Luật này, mời QV&CB cùng phóng viên của Tạp chí Việt Nam hội nhập có cuộc trao đổi với Phó GS. TS Nguyễn Tất Viễn - Nguyên Ủy viên chuyên trách, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

...